Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Aabo Trading Beheer B.V. (K.v.K.-nr 10034417) en Aabo Trading Company B.V. (K.v.K.-nr 10143691) beiden statutair gevestigd te Beuningen, alsmede 27 hieronder genoemde dochtermaatschappijen van Aabo Trading Company B.V.:

* Aabo Trading Almelo B.V. te Almelo (K.v.K.-nr 62110551)

* Aabo Trading Almere B.V. te Almere (K.v.K.-nr 09163526)

* Aabo Trading Amsterdam B.V. te Amsterdam (K.v.K.-nr 52488829)

* Aabo Trading Arnhem B.V. te Arnhem (K.v.K.-nr 55188613)

* Aabo Trading Beverwijk B.V. te Beverwijk (K.v.K.-nr 34090884)

* Aabo Trading Breda B.V. te Breda (K.v.K.-nr 14051814)

* Aabo Trading Cuijk B.V. te Cuijk (Katwijk) (K.v.K.-nr 09172713)

* Aabo Trading Den Haag B.V. te Den Haag (K.v.K.-nr 55188877)

* Aabo Trading Deventer B.V. te Deventer (K.v.K.-nr 38024591)

* Aabo Trading Drachten B.V. te Drachten (K.v.K.-nr 10035128)

* Aabo Trading Eindhoven B.V. te Eindhoven (K.v.K.-nr 17078048)

* Aabo Trading Geleen B.V. te Geleen (K.v.K.-nr 62427040)

* Aabo Trading Groningen B.V. te Groningen (K.v.K. 55189725)

* Aabo Trading Haarlem B.V. te Haarlem (K.v.K.-nr 62427024)

* Aabo Trading Hoogeveen B.V. te Hoogeveen (K.v.K.-nr 62426869)

* Aabo Trading Leeuwarden B.V. te Leeuwarden (K.v.K.-nr 62427385)

* Aabo Trading Maastricht B.V. te Maastricht (K.v.K.-nr 55188397)

* Aabo Trading Nijmegen B.V. te Nijmegen (K.v.K.-nr 10032916)

* Aabo Trading Roermond B.V. te Roermond (Herten)(K.v.K.-nr 55188532)

* Aabo Trading Rotterdam B.V. te Rotterdam (K.v.K.-nr 62427334)

* Aabo Trading Tilburg B.V. te Tilburg (K.v.K.-nr 52488527)

* Aabo Trading Utrecht B.V. te Utrecht (K.v.K.-nr 09169426)

* Aabo Trading Zoetermeer B.V. te Zoetermeer (K.v.K.-nr 27127301)

* Aabo Trading Zwijndrecht B.V. te Zwijndrecht (K.v.K.-nr 33164906)

* Aabo Trading Zwolle B.V. te Zwolle (K.v.K.-nr 09172711)

* Aabo Trading D-PAS B.V. te Nijmegen (K.v.K.-nr 52487911)

* Aabo GreenTech B.V. te Cuijk (Katwijk) (K.v.K.-nr 55188982)

Verder gezamenlijk aangeduid als “Aabo” Verder gezamenlijk aangeduid als “Aabo”
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Nijmegen
op 27 juni 2006 en laatstelijk ge-update bij de KvK op 13 oktober 2023.

1. ALGEMEEN
1.1 Alle aanbiedingen, offertes, mededelingen, overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan zowel qua goederen als diensten van Aabo, worden uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien ze schriftelijk en ondertekend zijn overeengekomen.
1.2 Onder ‘wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met Aabo een overeenkomst sluit, danwel daarover schriftelijke of mondelinge contacten heeft (gevoerd), alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.3 De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. AANBIEDINGEN/OFFERTES
2.1 Alle aanbiedingen van Aabo zijn vrijblijvend en geldig gedurende een daarop aangegeven termijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn aanbiedingen, alsmede daarin vermelde dagprijzen, gedurende één (1) maand na dagtekening van de aanbieding, geldig. Aabo kan de offerte binnen de geldigheidstermijn ervan intrekken, zolang de aanbieding niet schriftelijk is aanvaard.
2.2 Alle bij of in het kader van een aanbieding verstrekte documenten, zoals brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Aan dergelijke documenten kan de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, geen rechten ontlenen. Kennelijke verschrijvingen binden Aabo nooit.
2.3 Aabo is niet aansprakelijk voor fouten in door of namens haar geproduceerde documenten, zoals afbeeldingen, maten, gewichten, offertes, vervaardigde specificaties, kwaliteiten en/of prijs. Voor de in de aanbieding opgegeven afmetingen gelden de gebruikelijke toleranties. Voor bulkgoederen gelden toleranties van plus/min 10%.
2.4 Voor zover op, door of vanwege Aabo verstrekte schriftelijke documenten, in de breedste zin des woords, intellectuele eigendom rust, blijft deze van Aabo en dienen deze op eerste verzoek te worden geretourneerd aan Aabo. Aabo is niet aansprakelijk voor de inhoud van door anderen dan Aabo opgestelde documenten.

3. OVEREENKOMST
3.1 Een overeenkomst met Aabo komt, behoudens het bepaalde in artikel 3.3 van deze
voorwaarden, pas tot stand als een aanbieding/offerte is geaccepteerd én Aabo de opdracht
heeft bevestigd middels een opdracht-/orderbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven en is voor partijen bindend.
3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken, wijzigingen of toezeggingen met/door of namens (het personeel van) Aabo, binden Aabo niet dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door de directie van Aabo.
3.3 Voor de levering van goederen of diensten, waarvoor naar hun aard of omvang geen aanbieding en/of opdracht-/orderbevestiging (kan) worden verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging en bewijs van het bestaan en inhoud van de overeenkomst beschouwd. Ter zake van het in artikel 3.1, 3.2 en 3.3 gestelde is de administratie van Aabo beslissend.
3.4 Aabo is gerechtigd bij of na het aangaan van een overeenkomst, danwel indien Aabo na het sluiten van de overeenkomst het vermoeden heeft dat de wederpartij onvoldoende kredietwaardig is, van de wederpartij zekerheid te verlangen voor de nakoming door de wederpartij van al haar resterende betalings-, schadevergoedings- en nevenvorderingsverplichtingen in een door Aabo aan te geven vorm en voorts haar eigen verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, totdat aan deze zekerheidstelling is voldaan.
3.5 Aabo is bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de (meer)kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend. Zo mogelijk zal Aabo hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

4. PRIJZEN
4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Aabo:
• gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk order-/opdrachtdatum, geldende hoogte van inkoopprijzen, valutakoersen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
• gebaseerd op levering af een van de magazijnen of andere opslagplaats van Aabo;
• exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
• exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitladen, vervoer en verzekering;
• vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

5. LEVERING EN LEVERTIJD
5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf Aabo’s bedrijf/magazijn. Vanaf het verlaten van de goederen van het bedrijf/magazijn van Aabo, gaat het risico van de goederen op de wederpartij over. Franco levering geschiedt alleen indien uitdrukkelijk overeengekomen én zulks in de opdrachtbevestiging of op de factuur is aangegeven. Bij een ordergrootte onder de € 750,00 is Aabo gerechtigd separaat administratiekosten en/of vrachttoeslagen in rekening te brengen.
5.2 De wederpartij is verplicht het geleverde bij aflevering op de overeengekomen locatie, danwel terstond nadat de goederen ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld, op eventuele tekorten, tekortkomingen, zichtbare beschadigingen etc. te (doen) controleren en, ingeval daar sprake van zou zijn, dit op de afleverbon te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan -behoudens tegenbewijs- vaststaat dat levering correct en volledig heeft plaatsgevonden en Aabo reclames aangaande de betreffende levering buiten behandeling mag laten.
5.3 Aabo is gerechtigd om (bulk)goederen te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke Aabo afzonderlijk mag factureren.
5.4 De levertijden worden bij benadering opgegeven en binden Aabo niet. Overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht Aabo niet tot enige (schade)vergoeding of korting op de overeengekomen prijs. Pas nadat de leveringstermijn met tweemaal de opgegeven termijn is overschreven, en de wederpartij Aabo schriftelijk alsnog een laatste termijn voor levering heeft gesteld, is Aabo in gebreke en heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de oorzaak van (een van) de levertijdsoverschrijding(en) niet aan Aabo is toe te rekenen.
5.5 Indien de wederpartij weigert door haar bestelde en/of conform haar specifieke wensen bestelde en/of geproduceerde goederen af te nemen, is de wederpartij gehouden, onverminderd de verplichting tot voldoening van de koopprijs, een schadevergoeding aan Aabo te voldoen ter hoogte van 30% van de netto factuurwaarde van de goederen. Indien er sprake is van op klantspecificatie vervaardigde goederen en de wederpartij in gebreke is met de afname ervan, heeft Aabo, naast de overeengekomen prijs, recht op een (schade)vergoeding van nog eens 100% van de overeengekomen prijs exclusief opslag-, overslag-, vernietigingskosten. Aabo is na 30 dagen na het intreden van het verzuim van de wederpartij gerechtigd de goederen te (doen) vernietigen.

6. TRANSPORT/RISICO
6.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, behoudens anderszins overeengekomen, door Aabo bepaald, zonder dat Aabo voor het transport en de wijze daarvan aansprakelijk is. Het transport van de goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de wederpartij.
6.2 Eventuele specifieke wensen van de wederpartij terzake transport worden alleen uitgevoerd nadat deze heeft verklaard de (meer)kosten daarvan te zullen dragen en desgevraagd bij vooruitbetaling heeft voldaan.

7. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING
7.1 Onder niet toerekenbare tekortkoming van Aabo wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke of onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Aabo kan worden verlangd, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, gevolgen van al dan niet naburige oorlog, (natuur)rampen, break-down van productiemachines bij leveranciers, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij leveranciers en (geo)politieke oorzaken, die tot aanvoerstagnatie leidt alsmede wanprestatie door leveranciers, waardoor Aabo haar verplichtingen niet (meer) kan nakomen.
7.2 Indien zich een overmachtssituatie voordoet, is Aabo gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst tijdelijk op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Aabo is gerechtigd betaling te vorderen van de door Aabo reeds verrichte prestaties/geleverde goederen, voordat de overmachtsveroorzakende omstandighe(i)d(en) zich voordeden.
7.3 De wederpartij heeft ingeval van niet toerekenbare tekortkoming door Aabo geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.
7.4 Aabo heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandighe(i)d(en) die de overmacht oplevert, is ingetreden rond het tijdstip waarop Aabo haar prestatie had moeten zijn geleverd.

8. RECLAMES/GARANTIE
8.1 De wederpartij dient -onverminderd het in artikel 9.3 bepaalde- reclames:
• aangaande de kwaliteit van het geleverde vóór verwerking en binnen acht (8) dagen na aflevering te doen, doch;
• aangaande kwetsbare, klantspecifieke en/of op maat gemaakte goederen (bijv. maatzetwerk), alsmede aangaande breukgevoelige goederen, zoals maar niet beperkt tot lichtkoepels en daglicht doorlatende goederen, onmiddellijke bij aflevering te doen én te (doen) melden op de afleverbon, daar elke navolgende ondoordachte handeling, niet voor rekening en risico van Aabo komende, schade kan veroorzaken, en;
• aangaande bij aflevering niet zichtbare of merkbare gebreken, binnen drie (3) dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard te doen;
8.2 Reclames dienen onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klacht schriftelijk (per brief of e-mail met ontvangstbevestiging) bij Aabo te worden ingediend en ingeval van geconstateerde schade óók onverwijld telefonisch. Indiening op andere wijze wordt niet in behandeling genomen.
8.3 Indien zich voorafgaand of tijdens de verwerking een gebrek aan door Aabo geleverde producten manifesteert, dan is de verwerker verplicht de (verdere) verwerking onmiddellijk te staken en het gebrek nog dezelfde dag bij Aabo te melden op de in artikel 9.2 bedoelde wijze, bij gebreke waarvan het geleverde desondanks wordt geacht te zijn geleverd in goede staat en zonder gebrek en de wederpartij gehouden is haar (betalings)verplichtingen jegens Aabo na te komen.
8.4 Na het verstrijken van de reclamatietermijn wordt de wederpartij geacht het geleverde en de factuur, vrij van gebreken, te hebben ontvangen en goedgekeurd. Alsdan behoeven reclames niet meer door Aabo in behandeling te worden genomen.
8.5 Indien de reclamatie –al dan niet onverplicht- gegrond wordt bevonden, dan is Aabo uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke (aanvullende) (schade- of kosten)vergoeding dan ook en zonder dat dit enige erkenning van een gebrek of aanvaarding van enige aansprakelijkheid door Aabo inhoudt. De wederpartij is verplicht haar medewerking te verlenen aan omruiling en vrijwaart Aabo voor schade (van derden) als gevolg van het niet meewerken door de wederpartij.
8.6 Reclamatie schort, ongeacht of deze terecht of onterecht blijkt, de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op. Verrekening van (vermeende) schade met (betalings)verplichtingen van de wederpartij jegens Aabo, is niet toegestaan.
8.7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Aabo, onder door Aabo te bepalen voorwaarden en vergoeding van bijkomende kosten zoals o.a. retourkosten. Aabo is niet verplicht zonder voormelde toestemming geretourneerde goederen te crediteren en reeds betaalde bedragen terug te betalen. Goederen die met toestemming geretourneerd worden dienen in nieuwstaat, vers en courant te zijn. Als achteraf beschadiging, vervorming of gebruikerssporen blijken, blijft creditering achterwege.
8.8 Aan de wederpartij komt slechts een beroep toe op de standaardgarantie van 5 jaar op waterdichtheid of op garantiebewijzen van afwijkende periode van Aabo welke uitsluitend van toepassing zijn op kunststof (o.a. PVC), EPDM rubber en/of bitumineuze toplaagdakbanen, ingeval de wederpartij volledig meewerkt aan klacht(en)beoordeling door of namens Aabo en/of de fabrikant van het betreffende product en de wederpartij voorts cumulatief aantoont dat i) de dakopbouw- en de onderconstructie voldoen aan de geldende vakrichtlijnen en de (additionele verwerkings)voorschriften van de (producent en/of) leverancier van het product en Aabo, alsmede dat ii) er sprake is van voldoende afschot conform de vakrichtlijnen en er geen sprake is (geweest) van staand water, alsmede dat iii) is voldaan aan de onderhoudsvoorwaarden zoals beschreven onder 10.3, alsmede dat iiii) ingeval van bitumineuze toplaagdakbanen, ten aanzien van het verwerkte product, sprake is van aan deze specifieke toplaag toewijsbare lekkage, ondanks samengestelde waterdichtheid, waarmee wordt bedoeld 100% homogene versmelting van deze toplaagdakbanen met tenminste 1 of meer onderliggende eveneens 100% homogeen met elkaar versmolten volledig gesloten waterdichte lagen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Alle onder een opdracht/factuur door Aabo geleverde of te leveren producten blijven eigendom van Aabo totdat het gehele factuurbedrag met inbegrip van aan Aabo verschuldigde rente en kosten is betaald.
9.2 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden ge- of verbruikt, doch mogen niet worden doorverkocht danwel in onderpand of tot zekerheid worden (uit)gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor de voldoening van een vordering van een derde.
9.3 Aabo is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij verplicht zich hieraan zijn medewerking te verlenen. Alle kosten in verband met retournering met een minimum van 30% van de factuurwaarde zijn voor rekening van de wederpartij.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Aabo is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in het geleverde op basis van een van de navolgende omstandigheden, al dan niet in combinatie, te weten in geval:
a. Aabo het product niet in het verkeer heeft gebracht, danwel;
b. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop Aabo het product in het verkeer hebben gebracht, danwel;
c. het product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel voor ons is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van Aabo, danwel;
d. het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften, danwel;
e. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip, waarop Aabo het product in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken, danwel;
f. het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product, waarvan het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt, danwel:
g. van afwijkingen in de kleur of de kwaliteit van het al dan niet onder garantie geleverde, voor zover deze de technische bruikbaarheid van het geleverde niet in belangrijke mate nadelig beïnvloeden.
10.2 Aabo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder maar niet beperkt tot bedrijfsschade van de wederpartij of van derden, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, schade wegens het annuleren of stilvallen van (de uitvoering van) werk(en), waartoe de wederpartij opdracht heeft aanvaard, zowel bij de wederpartij als bij (door de wederpartij ingeschakelde) derden.
10.3 Aabo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebrekkig/ontoereikend/onoordeelkundig onderhoud, gebruik of verwerking(skeuze) van het door Aabo geleverde of voor het gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverde naar objectieve maatstaven geschikt is en/of zoals voortvloeiende uit de overeenkomst. Ten aanzien van het onderhoud, toepassing, verwerking of gebruik zijn leidend de op de website van Aabo gepubliceerde uitingen zoals -maar niet beperkt tot – TDS- en DoP-bladen, brochures en mededelingen in de rubriek “nieuws”. De productkeuze bij specifieke toepassingen is voor rekening en risico van onze afnemers. Onderhoud van de afgenomen en verwerkte goederen dient reinigend, inspectief en correctief te zijn en moet aantoonbaar tenminste jaarlijks middels een door de gebouweigenaar betaald onderhoudscontract worden gedaan door de wederpartij.
10.4 Aabo is niet aansprakelijk voor de (inhoud van) door (de medewerkers van) Aabo verstrekte/gemaakte technische adviezen, demonstraties, applicatie, assistentie, (werk)begeleiding of inlichtingen van of over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van producten aan de wederpartij. Dergelijk activiteiten worden, ongeacht of de overeenkomst daar enige vergoeding voor inhoudt, waar en wanneer ook gedaan, naar beste weten en inspanning alsmede naar de huidige stand der techniek volledig vrijblijvend, zonder resultaatsverplichting van Aabo en als service verstrekt en binden Aabo niet. De wederpartij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de keuzes en de praktische toepassing/verwerking/gebruik en onderhoud van bij Aabo gekochte goederen.
10.5 Aabo is niet aansprakelijk voor door (medewerkers van) Aabo gemaakte materiaalspecificaties/-berekeningen. Elke activiteit van (medewerkers van) Aabo terzake het verstrekken van (benodigde) aantallen/hoeveelheden/materiaalkeuzes dient te worden beschouwd als een vrijblijvende service/advies, die geheel voor rekening en risico van de wederpartij is.
10.6 Onverminderd het voorgaande, is de schadevergoedingsplicht van Aabo aan de wederpartij in ieder geval te allen tijde en naar keuze van Aabo beperkt tot:
A: ofwel voldoening door Aabo aan de overeengekomen of garantie-/reclameverplichtingen door het omruilen van de goederen waaraan een gebrek kleeft;
B: ofwel maximaal het bedrag van de oorspronkelijke gefactureerde waarde van het geleverde, te verlagen met 10% gebruiksafschrijving per jaar na leveringsdatum;
C: ofwel maximaal de hoogte van de daadwerkelijk gedane uitkering door de (aansprakelijkheids)verzekeraar van Aabo, zulks onder integrale vrijwaring door de wederpartij van Aabo voor de restant schade.

11. BETALING
11.1 Betaling dient bij (af)levering te geschieden, of indien dit schriftelijk overeengekomen is, middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening, zulks behoudens andersluidende afspraak binnen maximaal 30 dagen na factuurdatum. Ingeval de leverdatum vóór de factuurdatum ligt, dan vangt de betalingstermijn aan de dag na leverdatum. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de wederpartij automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
11.2 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde (buitengerechtelijke) (administratie)kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en vervolgens op de oudste openstaande vordering.
11.3 De (restant)vordering van Aabo op de wederpartij wordt zonder schriftelijke aankondiging en met onmiddellijke ingang opeisbaar en onverminderd het recht van Aabo haar verdere verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst (partieel) te ontbinden, alsmede onverminderd de overige rechten van Aabo zoals voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot
surséance van betaling indient, dan wel er beslag op (een gedeelte van) zijn eigendom(men)
wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
11.4 Indien onze vorderingen op de wederpartij verzekerd zijn bij een kredietverzekeringsmaatschappij (in de ruimste zin des woords) zal Aabo zich conformeren aan de polisvoorwaarden dienaangaande. De polisvoorwaarden prevaleren boven de tussen partijen overeengekomen (betalings-) afspraken.

12. ONTWERPEN EN MODELLEN
12.1 Alle tekeningen, ontwerpen, etc. en in het algemeen alle door of voor Aabo vervaardigde verkoopmiddelen blijven eigendom van Aabo, ook al zijn deze door de wederpartij betaald. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Aabo geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of aan enige derde ter hand gesteld worden of getoond worden. Zij moeten op verzoek van Aabo onmiddellijk worden teruggegeven.
12.2 Indien wij producten moeten vervaardigen of leveren volgens tekeningen, modellen of monsters van de wederpartij, is de wederpartij verantwoordelijk voor aanspraken van derden uit hoofde van patenten of modelbeschermingen.
12.3 Het vervaardigen, wijzigen of aanvullen van modellen, tekeningen en ontwerpen wordt aan de wederpartij in rekening gebracht. Ook als de overeenkomst van koop en verkoop met betrekking hierop niet tot stand komt.

13. RENTE EN KOSTEN
13.1 Indien betaling niet binnen de betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een samengestelde rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
13.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimumbedrag van € 350,00 voor in Nederland gevestigde wederpartijen en € 700,00 voor buiten Nederland gevestigde wederpartijen.

14. TOEPASSELIJK RECHT
14.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan door Aabo is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend. Ingeval van strijdigheid met de wet van een of meer (gedeeltes van) bepalingen aan deze voorwaarden blijven de overige (gedeeltes van) bepalingen van deze voorwaarden onverkort geldig.
14.3 Ter zake van de uitleg van Internationale handelstermen zijn de ‘Incoterms’, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTER
15.1 Alle geschillen zullen, behoudens andere schriftelijke afspraak tussen partijen, worden beslecht door de Rechtbank in het arrondissement waar de vestiging van Aabo is gevestigd, waarmee de overeenkomst gesloten is. Bepalend is de vestigingsnaam op de factuur van Aabo.
15.2 Ingeval een wederpartij met meerdere vestigingen overeenkomsten heeft gesloten is Aabo gerechtigd meerdere geschillen gezamenlijk bij een (1) van de bevoegde Rechtbanken aan te brengen, die bevoegd is van alle geschillen tegen de wederpartij kennis te nemen.