Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Aabo Trading Beheer B.V. (K.v.K.-nr 10034417) gevestigd te Beuningen, alsmede haar
23 hieronder genoemde dochtermaatschappijen:

* Aabo Trading Leeuwarden B.V. te Leeuwarden (K.v.K.-nr 62427385)
* Aabo Trading Almere B.V. te Almere (K.v.K.-nr 09163526)
* Aabo Trading Zoetermeer B.V. te Zoetermeer (K.v.K.-nr 27127301)
* Aabo Trading Beverwijk B.V. te Beverwijk (K.v.K.-nr 34090884)
* Aabo Trading Deventer B.V. te Deventer (K.v.K.-nr 38024591)
* Aabo Trading Drachten B.V. te Drachten (K.v.K.-nr 10035128)
* Aabo Trading Nijmegen B.V. te Nijmegen (K.v.K.-nr 10032916)
* Aabo Trading Zwijndrecht B.V. te Zwijndrecht (K.v.K.-nr 33164906)
* Aabo Trading Amsterdam B.V. te Amsterdam (K.v.K.-nr 52488829)
* Aabo Trading Roermond B.V. te Roermond (Herten)(K.v.K.-nr 55188532)
* Aabo Trading Arnhem B.V. te Arnhem (K.v.K.-nr 55188613)
* Aabo Trading Groningen B.V. te Groningen (K.v.K. 55189725)
* Aabo Trading Den Haag B.V. te Den Haag (K.v.K.-nr 55188877)
* Aabo Trading Geleen B.V. te Geleen (K.v.K.-nr 62427040)
* Aabo Trading Eindhoven B.V. te Eindhoven (K.v.K.-nr 17078048)
* Aabo Trading Breda B.V. te Breda (K.v.K.-nr 14051814)
* Aabo Trading Utrecht B.V. te Utrecht (K.v.K.-nr 09169426)
* Aabo Trading Company B.V. te Nijmegen (K.v.K.-nr 10143691)
* Aabo Trading Cuijk B.V. te Cuijk (Katwijk) (K.v.K.-nr 09172713)
* Aabo Trading Zwolle B.V. te Zwolle (K.v.K.-nr 09172711)
* Aabo Trading Tilburg B.V. te Tilburg (K.v.K.-nr 52488527)
* Aabo Trading Maastricht B.V. te Maastricht (K.v.K.-nr 55188397)
* Aabo Trading D-PAS B.V. te Nijmegen (K.v.K.-nr 52487911)
* Aabo GreenTech B.V. te Cuijk (Katwijk) (K.v.K.-nr 55188982)
* Aabo Trading Haarlem B.V. te Haarlem (K.v.K.-nr 62427024)

Waarin geregeld binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Nijmegen op 27 juni 2006.

1. ALGEMEEN

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zowel qua goederen als diensten worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.

1.2 Onder ‘de wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene
(Inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. AANBIEDINGEN

2.1 Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend, gedurende een maximale periode van 2 maanden.

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijven/blijft ons (intellectueel) eigendom en dienen/dient op eerste verlangen te worden geretourneerd.

2.3 Toezending van offertes en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order, tenzij er sprake is van een onherroepelijk aanbod en de wederpartij kenbaar maakt dit aanbod te aanvaarden.

2.4 Voor de in de aanbieding opgegeven afmetingen gelden de gebruikelijke toleranties.

3. OVEREENKOMST

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Ter zake van het in artikel 3.1, 3.2 en 3.3 gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.

3.4 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde van de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.5 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van een overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

3.6 Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten in verband met eventuele produktiecalamiteiten bij onze toeleveranciers voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.Zo mogelijk en/of zonodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

4. PRIJZEN

4.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

4.2 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:

*gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, valutakoersen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

*gebaseerd op levering af ons bedrijf, een van onze magazijnen of andere opslagplaats;

*exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

*exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitladen, vervoer en verzekering;

*vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

4.3 Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, offertes, kwaliteiten en/of prijs (courante) is de verkoper niet aansprakelijk.

5.LEVERING EN LEVERTIJD

5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af ons bedrijf/magazijn. Op het moment dat goederen ons bedrijf/magazijn verlaten, gaat het risico van de goederen op de wederpartij over. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons, in de orderbevestiging, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven. Beneden een bepaalde minimum-ordergrootte kunnen separaat administratiekosten en/of vrachttoeslagen in rekening worden gebracht.

5.2 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

5.3 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleverbon te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling behoeven te worden genomen.

5.4 Wij zijn gerechtigd om goederen na overleg met de wederpartij, te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren, de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake ‘Betaling’. Terzake van bulkgoederen en/of serieprodukten behouden wij het recht voor om eveneens te leveren in gedeelten. Wij hebben het recht 10% meer of minder te leveren dan de overeengekomen hoeveelheden.

5.5 De levertijden worden te goeder trouw opgegeven en zijn derhalve niet als bindend te beschouwen. Uit hoofde hiervan verplicht overschrijding van de levertijd ons niet tot het verstrekken van enige vergoeding. De wederpartij kan na herhaalde levertijdsoverschrijding ons schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft de wederpartij het recht de overeenkomst (schriftelijk) te ontbinden, tenzij de oorzaak van de levertijdsoverschrijding niet aan ons is toe te rekenen.

5.6 Indien de wederpartij weigert, door haar bestelde en/of conform haar specifieke wensen bestelde en/of geproduceerde goederen af te nemen, is de wederpartij gehouden een schadevergoeding aan ons te voldoen ter hoogte van 30% van de nettofactuurwaarden van de goederen. Indien er sprake is van op klantspecificatie vervaardigde goederen brengen wij bij het niet afnemen van de goederen 100% van de overeengekomen prijs in rekening bij de wederpartij eventueel verhoogd met niet geplande opslag- en overslagkosten.

6. TRANSPORT/RISICO

6.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen

nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/ koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij worden alleen uitgevoerd nadat deze heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

6.2 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke de clausule voorkomt dan alle vervoersschades voor rekening en risico van de afzender zijn.

7. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

(overmacht)

7.1 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, politieke problemen die tot aanvoerstagnatie leidt alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

7.2 Indien zich een overmachtssituatie voordoet, zijn wij gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst, gedurende een nader te bepalen periode, op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg worden gepleegd. De wederpartij heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij de wederpartij opzet of grove schuld onzerzijds bewijst.

7.3 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsveroorzakende omstandigheid is gebleken.

7.4 Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt rond het tijdstip waarop onze prestatie had moeten zijn geleverd.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (produkt) aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaak, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in ons produkt indien:

a. wij het produkt niet in het verkeer hebben gebracht;

b. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop wij het produkt in het verkeer hebben gebracht;

c. ons produkt noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel voor ons is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van ons bedrijf;

d. het gebrek een gevolg is van het feit dat het produkt in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;

e. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop wij het produkt in het verkeer brachten, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;

f. wat de fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het produkt waarvan het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het produkt zijn verstrekt.

8.2 Technische adviezen en inlichtingen over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van produkten aan de wederpartij worden naar beste weten en inspanning alsmede naar de huidige stand der techniek vrijblijvend, zonder resultaatsverplichting en zonder enige aansprakelijkheid, door ons verstrekt.

8.3 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor door ons gemaakte materiaalspecificaties. Elke actie in deze onzerzijds aangaande het verstrekken van aantallen/hoeveelheden dient te worden beschouwd als een vrijblijvende service welke geheel voor uw rekening en risico is.

8.4 Onze aansprakelijkheid wordt (mede) beoordeeld op grond van onze produkt-/bedrijfsschadeverzekeringen alsmede de Wet Produkten-Aansprakelijkheid. Behoudens het elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door ons aan de wederpartij (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de verzekerde som van onze aansprakelijkheidsverzekering. Zonodig verstrekken wij op verzoek van de wederpartij informatie tot welk bedrag wij verzekerd zijn.

8.5 Voldoening aan de geldende garantie-/reklameverplichtingen en/of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart onze wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig.

9. RECLAMES

9.1 Behoudens het elders in deze voorwaarden bepaalde dienen reclames, de kwaliteit van het geleverde betreffende binnen acht dagen na aflevering schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

9.2 Voor reclames inzake verborgen gebreken (bij aflevering niet zichtbare gebreken) geldt een uiterste termijn van 2 maanden na aflevering, terwijl deze binnen 3 dagen na constatering moeten zijn ingediend.

9.3 Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan behoeven reclames niet meer door ons in behandeling te worden genomen.

9.4 Indien de reclame gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te herleveren zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

9.5 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

9.6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaar

9.7 Bij verkoop behoudt de verkoper zich afwijkingen in de kleurnuance alsmede in de kwaliteiten voor, voorzover deze voortvloeien uit een ongelijke uitval der grondstoffen en de bruikbaarheid der hieruit vervaar-digde goederen niet belangrijk nadelig beïnvloeden.

9.8 Als zich tijdens de verwerking of daaraan voorafgaande een gebrek aan door ons geleverde producten manifesteert dan mogen deze producten niet (verder) verwerkt worden. De wederpartij dient ons het gebrek direct te melden en omruiling te verzoeken. Doorgaan met verwerking betekent dat de wederpartij de produkten desondanks accepteert en normaal zijn financiële verplichtingen jegens ons nakomt. Doorgaan met verwerking geeft dus nimmer recht op schadevergoeding of uitbreiding van schadevergoeding.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Alle door ons geleverde, en zich nog bij/onder de wederpartij bevindende goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen de wederpartij jegens ons verschuldigd is, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst(en), met inbegrip van rente en kosten, ons eigendom.

10.2 Ter zake van deze goederen verkrijgen wij bezitloos pandrecht, waartoe de wederpartij reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke toestemming verleent, en wel voor de waarde der alsdan (nog) openstaande vorderingen.

10.3 De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

10.4 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij verplicht zich hiertoe zijn medewerking te verlenen. Alle kosten in verband met retournering met een minimum van 30% zijn voor rekening van de wederpartij.

10.5 In geval van doorverkoop door de wederpartij van (nog) niet geheel betaalde goederen draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan, de uit deze doorverkoop ontstane vorderingen op diens koper (de tweede koper), aan ons over, welke overdracht dan als (gedeeltelijke) betaling wordt aangemerkt. De wederpartij is gehouden om ons de betreffende gegevens op eerste verlangen door te geven, opdat wij het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kunnen invorderen. Het door de tweede koper aan ons betaalde wordt in mindering gebracht op het door de wederpartij totaal aan ons verschuldigde. De wederpartij is tevens gehouden bij doorverkoop eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken zoals in deze bepaling vermeld.

11. BETALING

11.1 Betaling dient netto-contant bij (af)levering te geschieden, of indien dit schriftelijk overeengekomen is middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. Afwijkingen hiervan dienen uitsluitend schriftelijk door ons te zijn bevestigd. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

11.2 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

11.3 In gevallen dat de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der bovengenoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst door schriftelijke aanzegging te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond (na ingebrekestelling) in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als ons eigendom terug te vorderen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schades en interessen.

11.4 Vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken, zonder dat het verschuldigde voldaan is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

11.5 Indien onze vorderingen op de wederpartij verzekerd zijn bij een kredietverzekeringsmaatschappij (in de ruimste zin des woords) dan dienen wij ons te conformeren aan de polisvoorwaarden dienaangaande. De polisvoorwaarden prevaleren boven de tussen partijen overeengekomen (betalings-) afspraken.

12. ONTWERPEN EN MODELLEN

12.1 Alle tekeningen, ontwerpen, etc. en in het algemeen alle door of voor ons vervaardigde verkoopmiddelen blijven ons eigendom, ook al zijn deze door wederpartij betaald en mogen zonder schriftelijke toestemming van ons noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of aan enige derde ter hand gesteld worden of getoond worden. Zij moeten op ons verzoek onmiddellijk aan ons worden teruggegeven.

12.2 Indien wij produkten moeten vervaardigen of leveren volgens tekeningen, modellen of monsters van de wederpartij, is deze laatste verantwoordelijk voor aanspraken van derden uit hoofde van patenten of modelbeschermingen.

12.3 Modellen, tekeningen en ontwerpen worden aan opdrachtgever resp. wederpartij in rekening gebracht. Ook als de overeenkomst van koop en verkoop met betrekking hierop niet tot stand komt.

13. RENTE EN KOSTEN

13.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een ) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

13.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimumbedrag van Eur. 175,–; voor het buitenland is dit Eur. 350,–.

13.3 Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 22 januari 1993, N.J.nr. 597, komen ook de proceskosten die het tarief in het vonnis te boven gaan, voor rekening van de wederpartij.

14. TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Voor zover deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend

14.2 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is (ver)bindend. In geval van strijdigheid met de wet van een of meer clausules aan deze voorwaarden blijven de overige clausules van deze voorwaarden onverkort geldig.

14.3 Ter zake van de uitleg van Internationale handelstermen zijn de ‘Incoterms’, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

15. GESCHILLEN

15.1 Alle geschillen, voorzover niet minnelijk te schikken, zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voorzover de Wettelijke bepalingen dit toestaan.

15.2 Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht het geschil voor te leggen aan de volgens de normale kompetentieregels bevoegde Burgerlijk Rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.